Thursday, March 31, 2011

qsfox Firefox 4 සඳහා සහාය දක්වයි!

පසුගිය 22 දින නිකුත් වූ Firefox 4 සමඟ සිංග්ලිෂ් වැඩ නැ කියුව හැමෝටම මෙන්නසුභ ආරංචියක්. මීට සුලු මොහොතකට පෙර ඉසුරු උදාන qsfox ඇඩෝනය ෆයර්ෆොක්ස් 4 සඳහා සහාය දැක්වීමට අවශ්‍ය ලෙස නිර්මාණය කර මුදා හැරිය බව දන්වා සිටියා.  අදාල ඇඩෝනය පහත සබැදියෙන් ගන්න.


http://downloads.mozdev.org/qsfox/qsfox.xpi

අදාල ඇඩෝනයේ කේතය දියුණු කිරීමට ඔහුට වැඩි කාලයක් මිඩංගු කළ නොහැකි බව ද ඔහු දන්වා සිටින අතර මේම ඇඩෝනය ඉදිරියට ගෙනයාමට ඔහුට සහාය වීමට රුචිකත්වය දන්වන කෙනෙක් ඉසුරු උදාන හමුවන්න.

Tuesday, March 29, 2011

Firefox 4 for mobile has arrived!

Mozilla, a global, nonprofit organization dedicated to making the Web better, is excited to release Mozilla Firefox 4 for Android. Firefox delivers an intuitive interface, unparalleled customization and support for modern Web technologies. To make mobile browsing effortless and fun, Firefox provides seamless and secure access to personal data across desktop and mobile devices, including browsing history, bookmarks, open tabs, form data and passwords.
Firefox is available from the Android Market and for download on Maemo devices. Firefox for mobile is offered in more than 10 languages.
Firefox for mobile allows users to take the Firefox experience they love everywhere and minimizes typing with features like tabbed browsing, bookmarks, add-ons and Firefox Sync. With a sleek new look that hides browser controls when not in use, Firefox allows users to focus on the websites they visit. Firefox Sync gives users seamless access to their browsing history, bookmarks, open tabs, form data and passwords across computers and mobile devices. Firefox also offers thousands of ways to customize the features, functionality and look of mobile Web browsing with Firefox Add-ons.
Firefox is up to three times faster than the stock browser on Android. Major enhancements to the JavaScript engine make everything from page load speed to graphics to overall performance snappy in Firefox.
Firefox for mobile is built on the same technology platform as the desktop version. With modern Web technologies like HTML5, developers can build rich, interactive applications and websites. Go to Web O’ Wonder and check out the incredible online experiences developers can now create.

What’s New in Firefox for Android and Maemo:
Streamlined Interface
  • Focus on Web content: Features like tabs, one-touch bookmarking and browser controls that stow away when not in use help users focus on the websites they visit
Browse More, Type Less
  • Awesome Screen: Type less with easy access to history, bookmarks and open tabs
  • Save to PDF: Capture important websites, like directions or a boarding pass, to view offline
  • Share Page: Share websites via apps like email, Facebook, Twitter, Google Reader and more
  • Add Search Engine: Customize your search engine list
Private and Secure Synchronization
  • Firefox Sync: Access Awesome Bar history, bookmarks, open tabs, passwords and form data across multiple computers and mobile devices with secure end-to-end encryption
Most Customizable:
  • Firefox offers thousands of ways for users to customize the features, functionality and look of their mobile Web browser with Firefox Add-ons
Cutting Edge Tools for Web Developers:
  • Firefox improves existing tools like CSS, Canvas and SVG to enable developers to make exciting Web pages
  • HTML5 support in Firefox for Android and Maemo includes Location-Aware Browsing, device orientation, accelerometer, desktop notifications and more
  • The JavaScript engine incorporates the new JägerMonkey JIT compiler, along with enhancements to the existing TraceMonkey JIT and SpiderMonkey’s interpreter for faster page-load speed and better performance of Web apps and games

Sunday, March 27, 2011

ෆයර්ෆොක්ස් 4 යළි ආරම්ඹ කරද්දි පරණ ටැබ් නැද්ද?

Firefox 4 යළි ආරම්ඹ කරද්දි පරණ ටැබ් යළි බ්‍රවෘසරය විවෘත කරන කොට නැ කියන අය මෙම මේ රූපයේ පරිදි When Firefox starts කියන එක "Show my windows and tabs from last time" ලෙස සකසන්න. වින්ඩෝස් පරිගණකයකදී නම්  Tools > Options ලෙස පිවිස කවුළුවේ General ටැබ් එකෙන්ද, ලිනක්ස් නම් Edit > Preferences කවුළුවේ General ටැබ් එකෙන් ද මෙම සැකසුම් ලබාගන්න.
මෙතෙක් ඇඩෝන කළමණාකරුහමු වි නැත්නම් ඔය කවුළුවේම (Preferences > General)පහළ තිබෙන Manage Add-ons.. බොත්තමත් ඔබලා බලන්න. පහත රූපයේ පරිදි ඉතා පහසුවෙන් ඇඩෝන, දිගුවන් ආදිය කළමණාකරනයට ඉඩ ලබා දී ඇත.තව දෙයක් ෆයර්ෆොක්ස් 4 සඳහා සමහර ඇඩෝන සහාය නොදැක් වීමේ ගැටලුව ඇත්තේ  බ්‍රවෘසරයේ නොව  අදාල ඇඩෝනයේ කේතරචකයා එහි කේතය අලුත් නිකුතුවල සරිලන ලෙස සැකසීමට පමා වීමයි.  සිංහල යුනිකෝඩ් නොවන අකුරු සහිත වෙබ් පිටු දිස් නොවෙන බව පවසන අයට ගැටලුවක් වි ඇති සියබස්ස්ක්‍රිප්ටය ද ඉදිරියෙදි නව නිකුතුවට සරිලන ලෙස නිකුත් වීමට නියමිතයි.

Tuesday, March 22, 2011

Firefox 4 Announcement

Mozilla Launches Firefox 4 and Delivers a Fast, Sleek and Customizable Browsing Experience to More Than 400 Million Users Worldwide

Mozilla, a global, nonprofit organization dedicated to making the Web better, is proud to release Mozilla Firefox 4, the newest version of the popular, free and open source Web browser. Firefox puts users in control of their Web experience, providing a streamlined user interface, fun new features, a boost in speed and support for modern Web technologies.Firefox 4 is available to download for Windows, Mac OS X and Linux in more than 75 languages. Firefox 4 will also be available on Android and Maemo devices soon.

Firefox 4 is the fastest Firefox yet. With dramatic speed and performance advancements across the board, Firefox is between two and six times faster than previous releases. Major enhancements to the JavaScript engine make everything from startup time to page load speed to graphics and JavaScript performance screaming fast in Firefox.

The latest version of Firefox introduces a sleek new look that lets Web content take center stage. With features like App Tabs and Panorama, Firefox makes it easier and more efficient to navigate the Web. Firefox delivers industry-leading privacy and security features like Do Not Track and Content Security Policy to give users control over their personal data and protect them online.

Firefox Sync gives users access to their Awesome Bar history, bookmarks, open tabs and passwords across computers and mobile devices. Firefox also offers hundreds of thousands of add-ons, extensions and Personas and a new Firefox Add-ons Manager to make it easy for users to manage and discover add-ons to customize their Web experience.

Firefox supports modern Web technologies, including HTML5. These technologies are the foundation for building amazing websites and Web applications. Go to Web O’ Wonder and check out the incredible online experiences developers can now create.


What’s New in Firefox 4:

Fastest Firefox Ever
Performance: Firefox is up to six times faster than the previous release. With improved start-up and page load times, speedy Web app performance and hardware accelerated graphics, Firefox is optimized for rich, interactive websites.

Streamlined Interface
App Tabs: give a permanent home to frequently visited sites like Web mail, Twitter, Pandora, Flickr.
Switch to Tab: easily find and switch to any open tab from your Awesome Bar without opening duplicate tabs.
Panorama: drag and drop tabs into manageable groups to save time while navigating many open tabs.

Private and Secure Synchronization
Firefox Sync: access your Awesome Bar history, bookmarks, open tabs, passwords and form data across multiple computers and mobile devices.

Most Customizable
New Add-ons Manager: easily discover and install more than 200,000 add-ons to customize the features, functionality and look of Firefox.

Private and Secure

Do Not Track: Firefox is leading the Web towards a universal standard Do Not Track feature that allows users to opt-out of tracking used for behavioral advertising.

Firefox puts privacy first, fixing flaws in some Web standards to prevent others from accessing your browser history.

HTTP Strict Transport Security (HSTS): automatically establishes secure connections to stop “man in the middle” attacks and keep sensitive data safe from interception during the log-in process.

Content Security Policy (CSP): prevent cross-scripting attacks by allowing sites to explicitly tell the browser which content is legitimate.

Cutting Edge Tools for Web Developers:
The JavaScript engine incorporates the new JägerMonkey JIT compiler, along with enhancements to the existing TraceMonkey JIT and SpiderMonkey’s interpreter for faster page-load speed and better performance of Web apps and games.
HTML5 support in Firefox includes hardware accelerated, high-definition video (WebM), 3D graphics, offline data storage, professional typography, touchscreen interfaces and the Mozilla Audio API to help create visual experiences for sound and more.

Firefox 4 also improves existing tools like CSS, Canvas and SVG to enable developers to make exciting Web pages.

Firefox provides uninterrupted browsing when there is a crash in the Adobe Flash, Apple QuickTime or Microsoft Silverlight plugins. If one of these plugins crashes or freezes, it won't affect the rest of Firefox. Simply reload the page to restart the plugin.

Firefox 4 නිකුත්විය!

ලොව පුරා මිලියන 400කට අධික පරිශීලකයන් පිරිසකට වේගවත්, සුමුදු හා රුචි
ගවේෂක අත්දැකීමක් ලබාදීම සඳහා Mozilla විසින් Firefox 4 නිකුත් කරයි.

ජාලය වඩාත් පහසු ස්ථානයක් කිරීම අරමුණු කරගත් ලාභ නොලබන ආයතනයක් වන
Mozilla, ජනප්‍රිය, නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංගයක් වන Mozilla Firefox 4
සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරයි. Firefox විසින් අනාකූල පරිශිලක මුහුණතකින්,
නව විනෝද විශේෂාංග මගින්, වැඩි වේගයකින් හා නවීන ජාල තාක්‍ෂණයන්ට සහාය
දැක්වීමෙන් පරිශීලකයන්ට තම ජාල අත්දැකීමේ පාලනය නතු කරවයි.

Firefox 4 භාෂා 75 කට අදික ප්‍රමාණයකින් Windows, Linux සහ  Mac OS X
සඳහා ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත. Android සහ Maemo උපාංග මතද භාවිතා කළ හැකි
ලෙස Firefox 4 නිකුත් වනු ඇත.


Firefox 4 යනු දැනට ඇති වේගවත්ම Firefox සංස්කරණයයි. චමත්කාරජනක වේගයකින්
හා ක්‍රියාකාරීත්ව වැඩිදියුණු කිරීම් තුලින් Firefox එහි පෙර සංස්කරණ
මෙන් දෙගුණයක් හෝ හය ගුණක් වේගවත් වේ. JavaScript එළවුමට සිදුකල ප්‍රධාන
වෙනස්කම් තුළින් ආරම්භක කාලයේ හා පිටු පූරණ වේගයේ සිට චිත්‍රණ දක්වා
ක්‍රියාකාරීත්වය Firefox මත විශ්මයජනක ලෙස වේගවත්ය.


නවතම Firefox සංස්කරණය සුමුදු නව පෙනුමක් හඳුන්වා දෙමින් ජාල
අන්තර්ගතයන්ට මධ්‍ය වේදිකාව ලබාදෙයි. යෙදුම් ටැබ හා පැනෝරාමා වැනි
විශේෂාංග තුලින් Firefox ජාලය ගවේෂණය වඩාත් පහසු හා කාර්යක්‍ෂම කරවයි.
Firefox විසින් Do Not Track හා අන්තර්ගත ආරක්‍ෂක ප්‍රතිපත්ති වැනි
ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ පුද්ගලිකත්ව හා ආරක්‍ෂක පහසුකම් මගින් පරිශීලකයන් හට
ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්ත වල ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ පාලනය ලබාදී ඔවුන් මාර්ගගතව
ආරක්‍ෂා කරයි.

Firefox Sync පරිශීලකයාට පරිගණක සහ ජංගම දුරකතන ඔස්සේ "Awesome Bar"
අතීතය, පිටු සලකුණු, විවෘත කළ ටැබ් සහ මුරපද සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දේ.
එම්න්ම Firefox දහස් ගණනක් වූ ඇඩෝන, දිගුවන් සහ පර්සොනා මෙන්ම
පරිශීලකයන්ට ඉතා පහසුවෙන්තම අන්තර්ජාල භාවිතයට අවශ්‍ය ඇඩෝන සොයාගැනීමටත්
රිසි සේ සැකසීමටත්  නව Firefox ඇඩෝන කළමණාකරු එක්කර ඇත.

ෆයර්ෆොක්ස් නව නිකුතුව HTML5 ඇතුලු නවතම අන්තර්ජාල තාක්‍ෂණයන් සඳහා සහාය
දෙ. මෙම තාක්‍ෂණයන් විශ්මිත වෙබ් අඩවි සහ වෙබ් යෙදුම් සඳහා පාදක වේ.
අන්තර්ජාල විශ්මය (Web O’ Wonder) වෙත ගොස් සංවර්ධකයින්ට දැන් නිර්මාණය
කළ හැකි විශ්මයජනක අන්තර්ජාල අත්දැකීම් විඳින්න.

Firefox 4 හි අලුතින් ඇත්තේ මොනවා ද?

මෙතෙක් එළිදැක් වූ වේගවත්ම Firefox නිකුතුව

ක්‍රියාකාරීත්වය : Firedox එහි පැරණි සංස්කරණ මෙන් හය ගුණයක් වේගවත් වේ.
වැඩිදියුණු කළ ආරම්භක හා පිටුපූරක කාලය, වේගවත් ජාල යෙදුම්
ක්‍රියාකාරීත්වය හා දෘඩාංග ත්වරණය (hardware accelerated) සහිත චිත්‍රණ
සමඟ Firefox දියුණු අන්තර්ක්‍රියාකාරී ජාල අඩවි සඳහා සකසා ඇත.

නවතම මුහුණත

යෙදුම් ටැබ: නිතර පිවිසෙන වෙබ් ඊමේල්, Twitter, Pandora සහ Flickr වැනි
අඩවි සඳහා නිෂ්චිත ඉඩක් ලබා දේ.

ටැබ වෙත මාරු වීම : නැවත නැවතත් ටැබ විවෘත කිරීමෙන් තොරව ඔබේ විශ්මිත
තීරුව භාවිතයෙන් ඕනෑම විවෘත ටැබයක් සොයා පහසුවෙන් මාරු වෙන්න.

පැනොරාමා: විශාල ටැබ් ගණනක් විවෘත කරමින් ගවේෂණයේ යෙදෙන විට කාලය ඉතිරි
කර ගැනීම සඳහා කළමණාකරනය කළ හැකි සමූහ තුලට ටැබ් ඇද දමන්න.

පුද්ගලික සහ ආරක්‍ෂිත සමකාලික කිරීම

Firefox Sync: පරිශීලකයාට පරිගණක සහ ජංගම දුරකතන ඔස්සේ විශ්මිත තීරු
(Awesome Bar) අතීතය, පිටු සලකුණු, විවෘත කළ ටැබ, මුරපද සහ පෝරම දත්ත.

වඩාත් රුචිකරණය කල හැකිය.

නව ඇඩෝන පාලකය: Firefox හි ක්‍රියාකාරීත්වය හා පෙනුම රුචිකරණය කිරීම සඳහා
වන 200,000ට අධික ඇඩෝන පහසුවෙන් ගවේෂණය කර ස්ථාපනයට ඉඩදෙයි.

පුද්ගලිකයි එමෙන්ම ආරක්‍ෂිතයි

Do Not Track: විශ්ව සම්මත Do Not Track විශේෂාංගය තුලින් පරිශීලකයන්ගේ
හැසිරීම් මත පදනම් වූ වෙලඳ ප්‍රචාරණයන්ගෙන් ආරක්‍ෂා කිරීම තුළින් Firefox
ජාලය තුළ ප්‍රමුඛත්වය දරයි.

Firefox ජාල සම්මත තුල ගලායෑම සැකසීම මගින් වෙනත් අය ඔබේ ගවේෂණ ඉතිහාසයට
ඇතුළුවීම අවහිර කිරීමෙන් සැමවිටම ඔබේ පුද්ගලිකත්වයට ප්‍රමුඛතාව ලබාදේ.

HTTP දැඩි ආරක්‍ෂිත ප්‍රවාහනය (HSTS): ස්වයංක්‍රීයව ආරක්‍ෂිත සබඳතා
ගොඩනංවා "අතර මැදි දත්ත අපහරණ (man in the middle)" ප්‍රහාර වලකා
පිවිසුම් ක්‍රියාවලි හීදී සංවේදී දත්ත සඳහා ආරක්‍ෂාව ලබාදෙයි.

අන්තර්ගත ආරක්‍ෂණ පිළිවෙත (CSP): නිවැරදි දත්ත කුමක්දැයි ගවේෂකයට පැවසීමට
වෙබ් අඩවි වලට ඉඩදීම තුළින් අන්තර්-ස්ක්‍රිප්ට ප්‍රහාර වලකයි.

වෙබ් අඩවි සංවර්ධකයින් සඳහා අති නවීන තාක්‍ෂණික උපාංග:

වැඩි පිටු පූරණ වේගයක් හා ජාල යෙදුම් හා ක්‍රීඩා සඳහා වැඩි
කාර්යක්‍ෂමතාවක් ලබාගැනීමට JavaScript එළවුම  නව JägerMonkey JIT
සම්පාදයක මෙන්ම දැනට පවතින TraceMonkey JIT  හා SpiderMonkey හි
පරිවර්ථකය සඳහාද සහාය දක්වයි.

Firefox මගින් ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය අත්දැකීම දියුණු කිරීම සඳහා කරන HTML5
සහාය දැක්වීමට දෘඩාංග ත්වරණය (hardware acceleration), හා
අධි-විස්තරාත්මක (high-definition) වීඩියෝ  (WebM), ත්‍රිමාණ චිත්‍රණ,
මාර්ගගත නොවන දත්ත ගබඩාව, වෘත්තීයමය අක්‍ෂර, ස්පර්ශ සංවේදී මුහුණත් හා
Mozilla Audio API සහායද අයත් වේ.

Firefox 4 විසින් CSS, Canvas හා SVG වැනි උපකරණ දියුණු කිරීම තුලින්
සංවර්ධකයන් හට අගනා වෙබ් පිටු නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ දෙයි.

Adobe Flash, Apple QuickTime හෝ Microsoft silverlight ප්ලගින
බිඳවැටීමකදී Firefox විසින් නොබිඳෙන ගවේශනයක් ලබාදෙයි. එම ප්ලගින වලින්
එකක් බිඳ වැටීමකදී හෝ නැවතීමකදී, එය සෙසු Firefox වෙත බලනොපාන අතර
ප්ලගිනය නැවත ඇරඹීමට සරලව පිටුව ප්‍රථිපූර්ණය කරන්න.


Mozilla Twitter Party!


Join with us! Be part of Team Firefox! 

Tweet about Firefox 4 with the #fx4 hashtag and your avatar will join thousands of others from around the world as part of our logo mosaic.

http://twitterparty.mozilla.org/

මොසිලා වෙතින් ට්විටර් පාටි!මෙවර ෆයර්ෆොක්ස් 4 නිකුතු සඳහා මොසිලා ප්‍රජාව අලුත් තාලේ පාර්ටියක් දානවා. ඔය කාටත් සහභාගි වෙන්න පුලුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි #fx4 හැෂ්ටැග් එක සහතිව ට්විට් කරන්න. එවිට ඔබේ රුවත් ලොව වටා සිටින තවත් දහසකුත් දෙනා මෙන් අපේ මොසෙයික සලකුණ හැඩ කිරීමට එක්වෙවි.
ටවිටර් පාටියට පාර http://twitterparty.mozilla.org/si

ෆයර්ෆොක්ස් 4 ගැන ඔබ ලියන සටහන් මොසිලා වෙත දන්වන්න..

දැනටමත් ඔබ ෆයර්ෆොක්ස් 4RC නිකුතුව භාවිත කරනවා ද? නැති නම් අද (මාර්තු මස 22) රාත්‍රී 8.00ට පමණ නිකුත් වන නවතම Firefox 4 නිකුතුව අරගන්න.


එමෙන්ම ඔබේ බ්ලොග් සටහනේ මොසිලා ගැන ලියෙවෙන සටහන් danishka [AT] gmail [DOT ] com ලිපිනයට දන්වන්න. කතෘගේ නම, බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය සහ නම, කතෘගේ ඊමෙල් ලිපිනය අවශ්‍ය වේ. ඔබේ විශේෂිත වැඩසටහන්, විඩියෝ නිර්මාණ (Youtube), පොටෝ (Flickr, Picasa), අන්තර්ජාල පුවත්පත් සහ සඟරා වෙත ලියු සටහන් ද මේ සඳහා අදාල වේ.Firefox 4 අද (මාර්තු මස 22) නිකුත්වේ!

ලොව පුරා මිලියන 400කට අදික පරිශීලකයන් පිරිසකට වේගවත්, සුමුදු හා රුචි ගවේෂක අත්දැකීමක් ලබාදීම සඳහා Mozilla විසින් Firefox 4 අද ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 8.00ට පමණ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ජාලය වඩාත් පහසු ස්ථානයක් කිරීම අරමුණු කරගත් ලාභ නොලබන ආයතනයක් වන Mozilla, ජනප්‍රිය, නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංගයක් වන Mozilla Firefox 4 සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරයි. Firefox විසින් අනාකූල පරිශිලක මුහුණතකින්, නව විනෝද විශේෂාංග මගින්, වැඩි වේගයකින් හා නවීන ජාල තාක්‍ෂණයන්ට සහාය දැක්වීමෙන් පරිශීලකයන්ට තම ජාල අත්දැකීමේ පාලනය නතු කරවයි.

Firefox 4 භාෂා 75 කට අදික ප්‍රමාණයකින් Windows, Linux සහ Mac OS X සඳහා ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත. Android සහ Maemo උපාංග මතද භාවිත කළ හැකි ලෙස Firefox 4 නිකුත් වනු ඇත.
පළමු දිනයේදිම Firefox 4 ලබා ගැනීමට සූදානම් වන්න!

Tuesday, March 8, 2011

Brand of the Year 2011: Mozilla Firefox!

Brand of the Year 2011: Mozilla Firefox


The Mozilla Foundation receives for their work on the Firefox browser the CHIP AWARD "Brand of the Year." With this browser, it is now and so far succeeded unique, from an open-source project, a successful, big-brand to bring forth. A brand with such important attributes such as progressiveness, safety and openness, of course, be connected. Firefox is available for the end of the monopoly of Microsoft's Internet Explorer. Firefox is available for tens of thousands of add-ons, from which users assemble their very own browser could. And Firefox is a free software, and also in many companies organizations and competition could prevail against. No other open-source project is now even beginning to like it succeeded.
 
Google translation: http://bit.ly/hDCbB6
 

Mozilla CEO Gary Kovacs receiving the Chip Award
Firefox won "Brand of the Year"

Best Browser > Best Brand!

Oriiginal Post @ Chip
 
Marke des Jahres 2011: Mozilla Firefox
 
Die Mozilla Foundation erhält für ihre Arbeit am Browser Firefox den CHIP AWARD „Marke des Jahres“. Mit diesem Browser ist es erstmals und bisher einzigartig gelungen, aus einem Open-Source-Projekt eine erfolgreiche, große Marke hervor-zubringen. Eine Marke, mit der so wichtige Attribute wie Fortschrittlichkeit, Sicher-heit und natürlich Offenheit verbunden werden. Firefox steht für das Ende des Monopols von Microsofts Internet Explorer. Firefox steht für zigtausende Add-Ons, aus denen sich Nutzer ihren ganz persönlichen Browser zusammenbauen können. Und Firefox steht für eine freie Software, die sich auch in unzähligen Firmen und Organisationen gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Keinem anderen Open-Source-Projekt ist bisher auch nur ansatzweise Vergleichbares gelungen.
 

Wednesday, March 2, 2011

Let the pictures speak for themselves...

These pictures were taken during the CeBIT 2011 Hanover, Germany.~ the past ~


~ the future ~

yeah.. its growing day by day...

We love the FREEDOM
"free as in freedom"

Credits:  pictures taken from http://twitpic.com/photos/radiotux

2010 LinuxQuestions.org Members Choice Results

Girls of Southlands College join Hanthana Community

Latest release of Hanthana Linux (Gagana – 14.5) was introduced to the public at the educational exhibition conducted to celebrate the 125th anniversary of Southlands College, Galle. Students of the IT unit of the college successfully carried out the stall and had delivered more than 300 DVDs free of charge among the visitors.


Students, employees from both government and private sector, foreigners were among the visitors. It is notable that Mr. Helmer, one of the Dutch visited the stall the very first day, stated that he will ship 8 computers with Hanthana Linux installed to a school in Sri Lanka.


The ten presenters (college girls) at the stall who had no prior experience with Hanthan Linux were armed with the required knowledge in a one day workshop conducted by the Hanthana Linux team. It should be mentioned that they did their best to spread the word of freedom among the visitors.

A school making the public aware of Free and Open Source Software and Hanthana Linux adds more and more strength to the Hanthana Linux community.
We, the Hanthana Linux team, pay our sincere thanks to teachers and students of the IT unit of Southlands College for their commitment to make this event happen. May they have strength and courage to conduct similar events successfully in future!

Tuesday, March 1, 2011

සවුත්ලන්ඩ්ස් බාලිකාවෝ හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රජාවට එක් වෙති!

පසුගිය 2011 ජනවාරි මස 25 දින සිට 29 වැනි දින දක්වා ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයේ 125 වැනි සැමරුමට සමගාමීව පැවති අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනයේ දී එම විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය හන්තාන ලිනක්ස් හදුන්වාදීමට කටයුතු කළේ ය. මෙහි දී හන්තාන ලිනක්ස් 14.5 DVD තැටි 300කට වඩා ප්‍රදර්ශනයට පැමිණි අය අතරේ නොමිලේ බෙදා දීම ද විශේෂත්වයකි.


මෙම ප්‍රදර්ශන කුටියට පාසැල් සිසුන්, රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතනවල සේවය කරන අයට අමතරව ගාලු කොටුව ආශ්‍රිත කටයුතුවල නියැළි ඕලන්ද ජාතිකයෝ ද පැමිණියහ.  මෙලෙස පළමු දිනයේ පැමිණි හෙල්මර් නම් වූ ඕලන්ද වැසියා ඔහු ලබාගත් හන්තාන ලිනක්ස් පිටපත ස්ථාපනය කළ පරිගණක යන්ත්‍ර 8ක් ශී ලංකාවේ පාසැලකට එවන බව කියා සිටියේ ය.


මීට පෙර කිසිදු දිනෙක ලිනක්ස් භාවිත නොකළ සිසුවියෝ දස දෙනෙක් හන්තාන ලිනක්ස් කණ්ඩායම විසින් ඔවුන් වෙනුවෙන් ම පවත්වනු ලැබූ එක් දින වැඩසටහනකින් ලද දැනුමෙන් සන්නද්ධ ව මෙසේ ප්‍රදර්ශන කුටිය තුළ ගාලු පුවරයේ ජනයාට නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග හඳුන්වාදීමේ යෙදුණහ.

පාසැලක් මෙසේ නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග හදුන්වා දෙමින්, හන්තාන ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ප්‍රජාව අතරට ගෙනයාම හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රජාවට තවත් ශක්තියකි.

මේ සද්කාර්යය වෙනුවෙන් කැප වූ සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයීය තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකයේ ආචාර්ය මහත්මීන්ට හා සිසුවියන්ට අපේ ස්තුතිය!
ඉදිරියේ දී තවත් මෙවැනි කටයුතු සාර්ථක අන්දමින් සිදුකිරීමට ශක්තිය හා ධෛර්යය ලැබේවා යි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු!

මුල් ලිපිය blog.hanthana.org