Monday, December 24, 2012

2013 වසර සඳහා සිංහල දිනදර්ශනය


මීට පෙර වර්ශවල ලබා දුන් ලෙසම මෙවරත් 2013 වසර සඳහා වන සිංහල දිනදර්ශනය ICS සහ ගුගල් දිනදර්ශනයක් ලෙස සූදානම් කර ඇත. ඔබේ ජනප්‍රියතම දිනදර්ශන මෘදුකාංග සමඟ භාවිත කරබලන්න.

2013 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණාලයෙන් නිකුත් කළ දිනදර්ශනයට අනුකූලව මෙම දිනදර්ශනය සකසා ඇත. වෙසක් පුර පෝය දින හැර අනෙකුත් පුර පෝය දිනයන් සඳහා වෙළඳ නිවාඩු මෙවර දක්වා නොතිබීම මා විසින් දුටු කරුණක් වන අතර, එය අත්වැරදීමක්ද මෙතෙක් තහවුරු කරගත නොහැකි විය.

ICS ගොනුව පහත සැබැදියෙන් බලාගන්න
http://people.fedoraproject.org/~snavin/SriLanka_Calendar2013.ics

HTML
https://www.google.com/calendar/feeds/lg7d51der6evp1bvdfhvfu094g%40group.calendar.google.com/public/basic


ගුගල් කැලැන්ඩරය ඔබේ වෙබ් පිටුවකට ඉහත ආකාරයට එක් කිරීමට අවශ්‍ය කේතය පහත දැක්වේ

<iframe frameborder="0" height="600" scrolling="no" src="https://www.google.com/calendar/embed?height=600&wkst=1&bgcolor=%23FFFFFF&src=lg7d51der6evp1bvdfhvfu094g%40group.calendar.google.com&color=%232F6309&ctz=Asia%2FColombo" style="border-width: 0;" width="700">></iframe>

පුද්ගලිකව මිතුරක් කරන ලද ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර ලෙස මෙය සැකසූ නමුත්, මෙම ලිපියට යෙදෙන ඔබේ අදහස් පලවීමටසමහර විටක බොහෝ දින ගණනක් ප්‍රමාද විය හැක.
(සුව අතට නොහැරෙන උණ රෝගි තත්ත්වය ඩෙංගු වුව හොත් පරිගණකය භාවිතයෙන් තවත් දුරස් වීමට සිදුවෙ)


ස්තුතියි

Saturday, October 13, 2012

Hanthana Linux 17 64bit Edition!


We are please to announce the 64-bit edition of the Hanthana Linux 17 today.
You can now download the Hanthana Linux x86_64 Live DVD ISO.

Hanthana Linux 17 (i386) released 3 weeks ago received overwhelming feedback from the existing and new users from all over the world with over 9000 downloads so far (over 15,000 altogether) and counting.

Many of our user were eagerly waiting for the 64-bit release, and we apologize for the delay in release. We hate to keep our community waiting but unavoidable technical challenges kept us from releasing this earlier.

You may find it hard to believe that Hanthana Linux released are build on personal laptop computer. And in Sri Lanka we are faced with less than 1Mbps internet connection speeds when uploading ISO files to the mirror servers.

Plans are underway to get a cloud based build server and we are in need of donations to get this project move forward.

Let us know if you willing donate a system with at least 3GB of RAM capacity, 50GB of Disk Space and root access to build next, release of Hanthana Linux. We will use this server only for build purpose.

Please contact us on info [at] hanthana [dot] org.

You generous donations are welcome!

Sunday, September 30, 2012

Hanthana Linux 17 LiveCD with LXDE!


Hanthana Linux LiveCD, the newest member of the Hanthana Linux family comes out today. While our regular DVD release a complete software repository and latest 3D accelerated desktop, LiveCD will cater the the needs of low resource requirements, personalized software selection and simplicity .

You can now download the Hanthana Linux i386 LiveCD ISO.
(you can refer our LiveDVD installation guide if you need a help)LiveCD comes to you with all the goodness of Hanthana and Fedora version 17  including software such as  Mozilla FirefoxLibreOffice Writer, LibreOffice Calc and LibreOffice Impress and loads of more lightweight applications plus  LXDE. LXDE is an open source lightweight and customizable desktop environment for Linux, which is designed to work with older hardware however it also works perfectly well with modern 3D accelerated graphics hardware.

Hanthana Linux LiveCD version is launched in parallel to the Hanthana Linux 17 (Sithija) which was launched in 15th of September, 2012. Hanthana Linux 17 received overwhelming feedback from the users from all over the world including over 3000 downloads within the first week.

Hanthana Linux LiveCD is perfect for people who like to start up with a minimal system and configure and build it up to suit their needs. Following is a small list customization you can do.

Install GIMP (GNU Image Manipulation Program)
# yum install gimp -y

Install VLC (VideoLAN Client)
# yum install vlc -y

Install Gnome Desktop after installing the LiveCD.
# yum groupinstall gnome-desktop -y

Install sugar-desktop
# yum groupinstall sugar-desktop -y

Preparations are underway for the release of Hanthana Linux x86_64, and it will be available to download next week.

We had to delay the release of due to the issues we had with uploading the locally build ISO to our hosting service providers. We have plans to deploy a cloud build system for all Hanthana Linux products and we welcome anyone who can provide us with the necessary facilities or sponsorship.

Also we would like to make this an opportunity to thanks all the contributors and users of Hanthana Linux, specially those how reviewed  Hanthana Linux 17 i386 LiveDVD.

Sunday, September 16, 2012


Hanthana Linux 17 (Sithija) is released!


Project began with the goals of Introducing and promoting Free and Open Source Software to the masses, especially to those with low technical knowledge, no access to the Internet or under privileged, and has now been deployed in a lot of schools, individuals, private sector offices, public sector institutes and government offices.
Hanthana Linux operating system was officially released on the 19th of September 2009 and by now the the number of copies distributed by the Hanthana Linux Project and individuals has counted up to the thousands. According to the SourceForge website, just one of the repositories that provides the distribution, there’s over 6000 downloads from all over the world. From those, at least 8 countries (excluding Sri Lanka) has downloaded a minimum of 100 copies and atleast 96 countries has at least one download.
This information excludes the local repository, LEARN, which is used by Sri Lankans as well as the Ibiblio repository.
The School Labs project which was inaugurated in 2012 by the Hanthana Linux project has already facilitated labs to 2 schools already and is planned to provide for more schools.
Schools in the Walapane educational zone of the Nuwara Eliya district and in the Kebithigollewa educational zone of the Anuradhapura district are next in this project and you too can join this project in facilitating IT knowledge to underprivileged school children in these areas.
Hanthana Linux is not just another Fedora respin. As a project it facilitates the deployment of Free and Open source Software amongst the everyday PC user as well as the localization of FOSS software,Documentation and provide training workshops as well.
Hanthana Linux is not a commercial product. Its a project for the betterment of the community by the community.
Hanthana Linux 17 (Sithija) is released!
Hanthana Linux 17 (sithija), the latest release of Hanthana was released on the 3rd anniversary of the Hanthana Linux project. In addition to the host of applications, the new release has the official LibreOffice guide provided by the Document Foundation.
Get your copy of Hanthana Linux 17 today!
The Hanthana Linux project takes this moment to give our heartfelt gratitude to everyone who worked for the project as well as everyone who sent the project their best wishes. Thank You.

Wednesday, August 8, 2012

The Document Foundation announces LibreOffice 3.6 with a wealth of new features and improvementsBerlin, August 8, 2012 - The Document Foundation announces LibreOffice 3.6, the fourth major release of the best free office suite ever, which provides a large number of new features and incremental improvement over the previous versions. Innovations range from invisible features such as improved performance and interoperability to the more visible ones such as user interface tweaks, where theming has improved to more closely match current design best-practice. A full list with screenshots is available here: http://www.libreoffice.org/download/3-6-new-features-and-fixes, because a picture says more than a thousand words.

Wherever you look you see improvements: a new CorelDRAW importer, integration with Alfresco via the CMIS protocol and limited SharePoint integration, color-scales and data-bars in spreadsheet cells, PDF export watermarking, improved auto-format function for tables in text documents,, high quality image scaling, Microsoft SmartArt import for text documents, and improved CSV handling. In addition, there is a lot of contributions from the design team: a cleaner look, especially on Windows PCs, beautiful new presentation master pages, and a new splash screen.

LibreOffice is becoming increasingly popular in corporate environments. During the last months, several large public bodies have announced their migration to the free office suite: the Capital Region of Denmark, the cities of Limerick in Ireland, Grygov in the Czech Republic, Las Palmas in Spain, the City of Largo in Florida, the municipality of Pilea-Hortiatis in Greece, and the Public Library System of Chicago.

Dave Richards of the City of Largo has commented about the new release on his blog: "I have been testing LibreOffice 3.6 and am happy to see the progress. At this time all of our showstoppers are fixed and we probably will upgrade almost immediately when it's released. Nice work. CMIS is shaping up nicely. I'll be looking at 3.7 when it appears in the daily builds".

In France, the MIMO Working Group - the ministries of Agriculture, Culture and Communication, Defence, Education, Energy, Finance Interior and Justice - with a total of 500.000 end users, has certified LibreOffice for deployment on every desktop. At the same time, the OSB Alliance joined the efforts of German and Swiss cities and communities sponsoring development on the LibreOffice codebase.

Corporate users are joining consumers who quickly switched to LibreOffice. Giorgio Buccellati, Professor Emeritus of History and Near Eastern Languages at UCLA (University of California at Los Angeles), says: "LibreOffice is wonderful software. I am an avid user of the Hybrid PDF feature, which allows to exchange PDF files with all other users while preserving the possibility of editing the same document like a native file".

LibreOffice 3.6 has been developed by the growing community of hackers gathered around The Document Foundation, thanks to a friendly and welcoming environment, and the compelling Free Software ethos. The community has surpassed the threshold of five hundred developers providing new features and patches since the announcement of the project on September 28, 2010.

According to Ohloh, LibreOffice is the third largest developer community focusing on free software applications, after Google Chrome and Mozilla Firefox, and the largest to be independent from a single corporate sponsor. This result has been achieved in less than two years, and is now a benchmark for free software projects.

The Document Foundation invites power users, able to help iron out any final wrinkles, to read the release notes carefully, install LibreOffice 3.6.0, and report any problems.  More conservative users should stick with LibreOffice 3.5. Corporate users are strongly advised to deploy LibreOffice with the backing of professional support, from a company able to assist with migration, end user training, support and maintenance.

LibreOffice 3.6 is available from: http://www.libreoffice.org/download/

To contribute to the further development of LibreOffice and The Document Foundation, you can donate at: http://www.libreoffice.org/get-involved/donate/

Short link to The Document Foundation blog: http://wp.me/p1byPE-j8


About The Document Foundation (TDF)

The Document Foundation is an open, independent, self-governing, meritocratic organization, which builds on ten years of dedicated work by the OpenOffice.org Community. TDF was created in the belief that the culture born of an independent foundation brings out the best in corporate and volunteer contributors, and will deliver the best free office suite. TDF is open to any individual who agrees with its core values and contributes to its activities, and warmly welcomes corporate participation, e.g. by sponsoring individuals to work as equals alongside other contributors in the community. As of June 30, 2012, TDF has 135 members and over a thousand volunteers and contributors worldwide.
Media Contacts

Florian Effenberger (based near Munich, Germany, UTC+1)
   E-mail: floeff@documentfoundation.org

Charles H. Schulz (based in Paris, France, UTC+1)
   E-mail: charles.schulz@documentfoundation.org

Eliane Domingos de Sousa (based in Rio de Janeiro, Brazil, UTC-3)
   E-mail: elianedomingos@documentfoundation.org - Skype: elianedomingos

Italo Vignoli (based in Milan, Italy, UTC+1)
   E-mail: italo.vignoli@documentfoundation.org - Skype: italovignoli
   GTalk: italo.vignoli@gmail.com

Full contact details: http://www.documentfoundation.org/contact/
TDF legal details: http://www.documentfoundation.org/imprintSaturday, August 4, 2012

කණ්ඩියපිටවැව නාලන්දාවට වල් අලින්ගෙන් තෑග්ගක්

පසුගිය කාලයේ රටවටේ විවිධ වැඩසටහන් සඳහා එක් වුවත් ඊයේ පෙරෙදා උන සිදු වීම නම් ලියන්නම ඔන කියල හිතුනා.

කණ්ඩියපිටවැව, නාලන්දා පාසලට පසුගිය ජූලි 19 දින ගියේ මීට පෙර කිසි දිනෙක නොදුට පිරිසක් සමඟ..


උදේ පාන්දර 3.30ට පමණ ගෙදරින් පිටත්වෙලා, වල් අලි කරදර වලින් දුක්විදින ජනතාවගෙ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට සහාය වන Born Free Foundation ආයතනයේ මිතුරන් සමඟ   කොළඹදි එක් විමෙන් අනතුරුව බලංගොඩ තණමල්විම මාර්ගයේ ගමන් කරන කොට හම්බවෙන හම්බේගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාලයට අයත් ප්‍රදේශයට අපි ලගා උනේ දවල් 1ත් පහුවෙද්දි. අපි යද්දි පාසල් වාර විභාගය ලියමින් සිටි ලමයි ගෙදර යන්න කලින් වදිනව.. එවගේම පොඩි පැංචො ටිකක් නම් ඒ වෙද්දිත් අපි එන අතරමග...පාසලට ඇතුල් වන විටම ලැබුණු සිනා සංග්‍රහයමේ වෙද්දි පරිගණක විද්‍යාගාරය (මෙය මුලින් ගොඩනගල තියෙන්නෙ පුස්තකාලයකට) විදුලිය ලබා දි තිබුනෙ නැ, එවගේම අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රැහැන් ඇදීමක්ද තිබුනෙ නැ.  පෙරෙදා පාසලෙ තිබුණු උත්සවේකදි කියවුනෙ ඒ ගොඩනැගිල්ලට ආණ්ඩුවෙන් 50,000ක මුදලක් ලැබුනත් ඉස්කොලෙ ලොකු සර්, ගුරුවරු, පාසල් ලමුන් සහ ගම්මු එකතු වෙලා තවත් බාහිර පිරිස් සමඟ මේ වැඩේ අහවර කරගෙන. කොටින්ම ගොඩනැගිල්ලට අවශ්‍ය ගඩොල් දෙමාපියක් එකතු කරලා දීල..
 ගුරුවරුන් පළමු වරට OLPC XO උපාංගය විවෘත කිරීමට උත්සාහ දරමින්...


අගෝස්තු 1දා සවස් වන විට කණ්ඩියපිටවැව නාන්දා පාසලට පරිගණක ගෙන ගිය මොහොතෙ සිට පරිගණක විද්‍යාගාරය නම් කිසිම විටක තනි නොකරන්න පාසලෙ පුංචි පැටව් වග බලාගත්ත. හන්තාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනයටත් කිහිප දෙනෙක් එක් වුනා විතරක් නෙමෙ රාත්‍රී 9.30 පමණ වන තෙක් අප සමඟ රැදුණු ඔවුන් බලෙන්ම වගේ ගෙවල් වලට පිටත් කරන්න උනේ ඔවුන්ගෙම ආරක්ෂාව නිසයි.


ලග පාත ගෙවල්වල ළමයි ඔක්කොම හවස පාසලට දුවන් ආව...
ඉස්සෙල්ලම වැඩ කරන්න හැමෝම තමන්ගෙ වාරයනතෙක් බලන් ඉන්නව...


ලෙසි නැ ගණන් හදන සෙල්ලම,... බැරිම තැන ඇගිලි ගනිමින්...හන්තාන ලිනක්ස් 17 (නවතම නිකුතුව) ස්ථාපනය වෙමින්....

අප බලාපොරොත්තු වූ සේම සහයෝගයෙන්, එක්ව අධ්‍යනයේ යෙදීමට පළමු දිනයේ සිටම පාසල් සිසුන් කටයුතු කරන අයුරු දක්නට පුලුවන් උනා..

තමන්දැනගත් දේ අන් අයට කියා දීමටත් වෙනත් කෙනෙක් දන්නා දේ අසා දැනගැණීමටත් ඔවුන් පැකිලුනේ නැ

මේ කාර්යයෙදි ලැප්ටොප් පරිගණක ලබා දුන්නෙ යොහාන් සුමතිපාල, ඔහු සිංහල කතා කිරීමට නොදන්නා වුවත් තමන්ගෙ රට ගැන කැක්කුමක් තියෙන දැනට ඇමරිකාවෙ වාසය කරන අවුරුදු 17ක සිසුවෙක්.  පසුගිය අගෝස්තු මස දෙවැනිදා පැවැත්වුණු උත්සවයට යොහාන් ඔහුගෙ මැණියන්, සහෝදරයා සමඟ සහෝදරිය සමඟ එක් වුනා. ඌව පලාත් අධ්‍යාපන කාර්යයාලයේ, වැල්ලවාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යයාලයේ නිළධරින් සහ අවට පාසල් වල විදුහල් පතිවරුන් මෙන්ම ගම්වාසීන් මෙම වැඩසටහනට එක්ව සිටියා.

කණ්ඩියපිටවැව නාලන්ද පාසලෙ දරුවන්ගෙන් සහ ගුරුවරුන්ගෙන් උණුසුම් පිළිගැණීමක්

පන්සිල් සමාදන්වෙමින්...

පිළිගැණීමෙ ගීතය

 යොහාන් සුමතිපාල  (වෛද්‍ය දීපානි ජයන්තා විසින් යොහාන්ගෙ අදහස් සිංහල බසට පෙරලනලදි)

 ගම්වාසීන්

ලොකු ලොකු අයගෙ හරබර කතා අතරතුරු පොඩිත්තන්ගෙ ලස්සන රැගුම් වැඩසටහන තවත් ලස්සන කලා.

පරිගණක විද්‍යාගාරයේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගුරු සිසු දෙපිරිස ලබා ගන්නා බව කැට තියල කියන්න පුලුවන්.. මොකද ලැබ් එක ඇරපු මුල්ම දවසේ මූලික වැඩසටහනෙන් පසුව සවස 2 සිට සවස 5.30 දක්වා ගුරුවරුන් සඳහා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක උනා.. නමුත් වැවට ගිහින් නාගෙන එද්දි ලොකු සර් නිකමට වගේ අහනව අපිට රෑටත් ටිකක් පුරුදු වෙන්න පුලුවන් නේද කියල. ඔහුගෙ උනන්දුව නිසාම අවට නිවෙස් වල සිටි  ගුරුවරු 5 දෙනෙක් මැදියම් රැය වෙනකන් දිවා කාලයෙ ඉගෙන ගත් දැ යලි පුහුණු වීමටත් දරුවන්ගෙ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා හන්තාන පද්ධතියෙන් වැදගත්වන පාඩම් සොයා බැලීමටත් එක් වුනා.

කණ්ඩියපිටවැව නාලන්දා විදුලේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ප්‍රජාව...

අපිට අවශ්‍ය දේ අපිම ඉගෙන ගන්න ඔනා කියන හැගිමෙන් එක් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න දේ අනිකාටත් කියා දීමට ඔවුන් පසුබට උනෙ නැ.

පහුවදා උදැසන යලිත් පාසල්දරුවන්ට  කෙටි වැඩසටහනකින්  පළමුපුහුණු  වාරය නිම කළේ මේ අගෝස්තු නිවාඩුවෙ යළිත් හන්තාන කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් එහි යන දිනයක්දස්තිවරව  පවසමින්.  මෙතෙක් හන්තාන ලිනක්ස් කණ්ඩායම සිදු නොකල, එක් පාසලකට මාස  6ක් තිස්සේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමක් මෙම පාසල ඉලක්ක කරගෙන සිදු කරන්නෙ යොහාන්ගෙ සහ born free මිතුරන්ගෙ, ගම්වාසින්ගෙ, පාසලෙ මහන්සිය අපතෙ නොයා, හැකි උපරිම ඵලදායිතාවයකින් යුතුව පරිගණක විද්‍යාගාරය භාවිතයට මග පෙන්වීමටයි.

මෙම පාසලට සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් පරිගණක වලට අමතරව OLPC (One Laptop Per Child) ව්‍යාපෘතිය මඟින් XO පරිගණක දෙකක් ලැබුණු අතර අනෙක් ලැප්ටොප් පරිගණක මඟින්ම OLPC හි ඇති Sugar වැඩතලය ඇති නිසා ප්‍රාථමික සිසුන්ටත් මෙම පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ඉඩක් ලැබෙනු ඇත.


දැන් මේ සටහන කිව්ව ඔබහිතනව ඇති මොන හරුපයක්ද, අද මාතෘකාවට දාල තියෙන්නෙ කියල. :D ඇත්තටම කියනව නම් මාතෘකාවෙ කිසි වැරද්දක් නැ...

මොකද මේ වැඩසටහන සිද්ධ උනේ අලි කරදර වලින් දුක්විදින ජනතාවගෙ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට සහාය වන Born Free Foundation ආයතනය මේ ගමටත් ගිය නිසා සහ එම ආයතනය කරන වැඩ ගැන පැහැදුනු යොහාන් සුමතිපාල නාලන්දාවෙ දරුවන්ට පරිගණක ලබා දිමෙ කටයුත්තට අත ගැසීමත් සියල්ල සිදු උනේ වල් අලි නිසා නේද? මෙම අහන්නෙ born free ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයම. :)


Born Free මිතුරන් (නිර්මල, වෛද්‍ය දීපානි ජයන්තා, සමීර) 

මීට සවර කිහිපයකට පෙර විසකුරු සතුන් පිළිබඳ මෙම පාසලේදිම පැවැත්වුණු වැඩසටහනකදි සමීරට නයෙක් ගැහුව කියල පස්සෙයි ආරංචි උනෙ.. :-)
කොච්චර බඩගිනිවුනත් පොඩි උන්ටික රැ 9.30ට එලියට යනකන්, උපරිම සහාය දෙමින්, දවල්ටත් නොකා සහයට සිටි සමීර මිත්‍රයට තුති!

Saturday, March 24, 2012

Hanthana Linux School Labs Project Progress Report - 2012 March 22

Project 1: Sagalapura College, Biganthalawa, Kadapola
Walapane Education Zone, Central Province

This was meant to be our maiden School lab and we promised them to provide new computers. This project can be initiated as soon as the computers are available. College has enough room for a laboratory and local politician have promised to provide the electricity supply.

Summary: 5 Computers required to initiate the project.
Note: 5 new computers are urgently needed.
Coordinator: Athula Herath 0718-217443

Project 2: Malalgoda Siri Seewalee Primary College, Ahangama (Galle Education Zone)

Currently operational with one computer. There is a possibility to add three more computers after Sinhala Tamil New Year.

Note: Group of Officers of Asian Development Bank and Provincial Education Office inspected the school on March 21, 2012
Other Requirements: Need equipment for Electrical wiring and Computer networking
Coordinator: Bandula Pushpakumara 0716-146331

Project 3: Dekatana Primary College, Dekatana (Gampaha District)

School already has one computer

Note: 4 Computers required
Coordinator:  Bandula Ranatunga 0714-315426

Project 04: Herath Halmillawa College, Kabathigollawa

In progress of getting few used computers. This would be success most likely.

Note: Friends from Rajarata University or Anuradapura area with linux knowledge are required for initial training program.
Helping hands of two teachers Mr Athula Herath and Mr Thusitha Kumara are available for getting the used computers refurbished.
Sponsor is required to provide equipment (such as Capacitors, ICs) for the refurbishments.

Coordinator: Tharaka Thisera, 0718-665002


Donations
  1. Buddika Siddisena agreed to hand over his used computer after repairs.
  2. Three used computers are about to receive via Gayan Kalhara
  3. A private company has agreed to donate a New computer. This opportunity was achieved due to the promotion done by Sadeepa Palliyaguru
  4. Mihira Fernando agrees to help with his LSTP knowledge.

What you can Do….
Please provide us your helping hands to complete above 4 projects as soon as possible.
Let us know if you are interested to join the course with us.
Inform your friends who are willing to help or letting us know the schools those need our attention is also a way of contribution. And also make the public aware of the project via your blog, Facebook, Twitter, Google+ or even at your company’s meetings is a fine contribution that cost you nothing.

Join with us~! school.hanthana.org


Thursday, March 22, 2012

හන්තාන පාසැල් පරිගණක ව්‍යාපෘති ප්‍රගති වාර්තාව : 2012 මාර්තු 22

01 වන ව්‍යාපෘතිය:  වලපනේ අධ්‍යාපන කලාපය, මධ්‍යම පලාත
මෙය අප විසින් පළමුවෙන්ම දියත් කිරිමට නියමිතවු පාසැල් විද්‍යාගාරය වන අතර එහිදි අප නව පරිගණක ලබා දීමට පොරොන්දු චිය. නව පරිගණක ලැබුනු විගස මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ හැක. මෙම විද්‍යාගාරය සඳහා පාසැල තුළ සුදුසු ඉඩක් තිබෙන අතර ප්‍රදේශයේ දේශපාලනඥයකු විදුලි සැපයුම ලබා දීමට පොරොන්දු වී ඇත.
සාරාංශය: ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීමට අවශ්‍ය නව පරිගණක ගණන 5 කි.
සටහන: නව පරිගණක 5ක් හැකි ඉක්මනින් අවශ්‍යව ඇත.
සම්බන්ධීකාරක: අතුල හේරත්  0718-217443

02 වන ව්‍යාපෘතිය: මලල්ගොඩ සිරි සීවලි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, අහංගම, (ගාල්ල අධ්‍යාපන කලාපය)
දැනට එක් පරිගණකයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ. සිංහල අවුරුද්දෙන් පසුව තවත් භාවිත කළ පරිගණක 3ක් එක් කිරිමේ හැකියාව ඇත.
සටහන: 2012 මාර්තු 21 වන දින මෙම පාසැල නිරීක්ෂණයට  ආසියානු සංවර්ධන බැංකු නිළධාරින් සමග  පලාත් අධ්‍යාපන කාර්යයාලයේ නිළධාරින් එක් විය.
වෙනත් අවශ්‍යතා: විදුලි රැහැන් ඇදීමට සහ පරිගණක ජාලකරණය සඳහා උපකරණ අවශ්‍යව ඇත.
සම්බන්ධීකාරක:  බන්දුල පුෂ්පකුමාර 0716-146331

03 වන ව්‍යාපෘතිය: දෙකටන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, දෙකටන (ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය)

පාසැල තුළ එක් පරිගණකයක් දැනට ඇත.
සටහන: පරිගණක 4ක් අවශ්‍යයි
සම්බන්ධීකාරක: බන්දුල රණතුංග 0714-315426

04 වන ව්‍යාපෘතිය: හේරත් හල්මිල්ලැව විද්‍යාලය, කැබිතිගොල්ලෑව

භාවිත කළ පරිගණක කිහිපයක් දැනට ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටි. බොහෝ දුරට මෙය සාර්ථක විය හැක.
සටහන:
මූලික පුහුණු වැඩසටහන සඳහා රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ හෝ ඒ අනුරාධපුරය ආශ්‍රීතව ලිනක්ස් දැණුම ඇති මිතුරන්ගේ සහාය අවශ්‍ය වේ.
භාවිත කළ පරිගණක යළි භාවිතයට සුදුසු ලෙස සැකසීම සඳහා අතුල හේරත්, තුසිත කුමාර යන ගුරුවරුන්ගේ තාක්ෂණික ශ්‍රම දායකත්වය හිමි වේ.
භාවිත කළ පරිගණක යළි භාවිතයට සුදුසු ලෙස සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය වන දේ සපයා දීමට දායකත්වයක් අවශ්‍ය වේ. (උදා: කැපැසිටර්, IC, …)
සම්බන්ධීකාරක: තාරක තිසේරා,  0718-665002

 පරිත්‍යාග

  1. බුද්ධික සිද්ධිසේන මිතුරා තම භාවිත කළ පරිගණකය නඩත්තු කිරිමෙන් පසුව ලබා දීමට කැමැත්ත පළකර ඇත.
  2. ගයාන් කල්හාර හරහා භාවිත කළ පරිගණක 3ක් ලැබීමට නියමිතයි.
  3. පුද්ගලික ආයතනයකින් නව පරිගණකයක් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත. සදීප පල්ලියගුරු මිතුරා සිදු කළ ප්‍රචාරණයකින් එම අවස්ථාව හිමි විය.
  4. LSTP  තාක්ෂණික දැණුම ලබා දීමට මිහිර ප්‍රනාන්දු කැමැත්ත පල කරන ලදි.

ඔබට කළ හැකි දේ…
ඉහත සඳහන් ව්‍යාපෘති 4 දැනට නිම කර ගැනීමට අවශ්‍ය සහාය හැකි ඉක්මනින් ලබා දීමට එක්වන්න.
ඔබටත් මෙම සත් කාර්යයට දායක වීමට අවශ්‍ය නම් අපට දන්වන්න.
තවත් මිතුරකුට මේ ගැන කීම මඟින් මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් උදව් අවශ්‍ය පාසැල් මෙන්ම දායකත්වය දීමට කැමති මිතුරන් එක් රැස්කර දීමද මෙම ව්‍යාපෘතියට දායක විය හැකි ක්‍රමයකි. එමෙන්ම බ්ලොග් අඩවි, Facebook, Twitter, Google+ හරහා මෙන්ම ආයතනයේ රැස්වීම් අවස්ථාවන් වලදි මේ ගැන ජනතාව අතරට ගෙනයාමෙන් ඔබට මුදල් වියදම් කිරිමකින් තොරව දායක විය හැක.

Monday, March 12, 2012

Make their future with your PC!

While the initiative to provide computer labs for schools project is going forward as planned, a project to bring PCs in the classroom for primary schools was held as a pilot project was held at the Malalgoda Siriseewali Primary School. Invest a few moments of your precious time to see the feedback and opinions of the students, teaches and parents when Hanthana was provided for them for the very first time...
Proving the saying “Only the Best for the children”, Hanthana Linux was introduced to the school children of the Malalgoda Siriseewali Primary school which is located in the Habaraadoowa Educational zone of the Imadhoowa Provincial Council within the Galle District, on the 30th of January 2012.

This school had been closed down for around one year and was re opened on the 16th of January 2012 under the 1000 Schools initiative. The school comprises of 15 students, Grade 1 class teacher, an English teacher and the principal.

The opening was made possible entirely due to the work done by the locals and the parents, the majority of whom are estate workers and private sector employees. Another special point to highlight here is that a family, who’s father is a labourer and the mother employed as a house keeper abroad, donated the PC which was worth about 12000/- Rupees. Upon inquiring from the mother, she said that had her child had to go to another school (due to this school being closed down), they will have to spend 1200/- a month for three wheeler charges and it totals out to around 12000/- a year and rather than spending that amount just for travelling, she’s happy to spend it on a PC for her child as well as other children for the their education.

Far thinking parents of this schools, such as her, were instrumental in getting Hanthana Linux installed and help the primary education. Also need to highlight that other parents who labour during the day, spend sleepless nights dedicated on maintaining and repairing the school buildings and equipment. These villages personify “lead by example” from the sacrifices they make to educate their children.

On the first day Hanthana was used for the primary education several things of note took place. As there was only one PC, the multimedia projector of the Habaraaduwa Educational Zone Office was used in the class to illustrate the theories for the various subjects using the Educational Software Packages that comes with Hanthana Linux. Especially the “Identifying Colours” lesson. In contrast to other occasions, the children partook the lesson most enthusiastically and constantly requested their teacher to allow them to use these software by themselves. This bought many a happy tear to the eyes of the Director of Education for the Habaradoowa Educational Zone, who attended the occasion, as well to the principal and the parents who were present.

“I’m hungry.. I’m hungry...” the lunch time grumble that comes up everyday were not be heard on this day as the kids were so engrossed with computer aided lessons.The teachers agreed that teaching subject concepts and theory using the educational software were extremely easy as opposed to other methods. Also even after the school time was over the children were still in class on this day.

As the students are the focal point in the educational system within the school, a single PC and multimedia projector is hardly sufficient. There should be at least a PC for every four students for this to properly work out. In areas such as these where the majority of the people are low income earners, the parents hardly has the capability to sponsor the required number of PCs and equipment. External sponsorship is highly important for cases like these.

A qualitative school education system helps the whole nation to grow. Therefore the Hanthana Community is committed to the task of building the school IT education using Hanthana Linux through the Hanthana School Labs Project.We hope that you’ll join us.

Come lets pave the way for these children to Sign in to the future...

Video: http://www.youtube.com/watch?v=zTN-6e0Sa_Q

අයන්න කියන්න ලොවටම ඇහෙන්න...

හන්තාන පසල්  පරිගණක විද්‍යාගාර ව්‍යාපෘතිය තුළදි පාසල තුළ පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ස්ථාපනය කිරීමට ඇති සැළසුම එලෙසම ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන අතර ප්‍රාථමික පාසල් සඳහා පංති කාමරය තුළට පරිගණකය රැගෙන යාම නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මලල්ගොඩ පාසැලේදි සිදු විය. ඔබේ වටිනා කාලයෙන් එක් මොහොතක් ගතකර මෙම සටහන කියවා පාසලට හන්තාන ලබා දුන් පළමු දිනයේදීම දරුවන් ගේ ප්‍රථිචාරයන් සහ පාසැල් ගුරුමණ්ඩලය මෙන්ම දෙමාපිය අදහස් කෙරෙහි සවන් දෙන්න


"හොදම දේ දරුන්ට" යන්න සනාථ කරමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ . ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශයේ හබරාදුව අධ්‍යාපන කොට්ඨායේ ගා/මලල්ගොඩ සිරිසීවලී ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පලමු වසර දරුවන් සදහා අධ්‍යාපනික මෙවලමක් ලෙස හන්තාන ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හදුන්වා දීම 2012 ජනවාරි මස 30 වන දින සිදු විය.

වසරක් පමණ වසා දමා තිබු මෙම පාසල නැවත 2012 ජනවාරි මස 16 වන දින පාසල් 1000 ව්‍යාපෘතිය තුල පෝෂිත පාසලක් ලෙස ඇරඹීම සිදුවිය . මෙම ඇරඹුම සදහා පූර්ණ දායකත්වය ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් සහ දෙමාපියන් ගෙන් ලැබීතිබුනි. බහුතරයක් දෙනා එදිනෙදා රැකියාවන් සහ පෞද්ගලික ආයතනවල රැකියා කරන්නන් වීම විශේෂත්වයකි. එසේම මෙහිදී දක්නට ලැබුන සුවිශේසී කරුණක් වූයේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය කම්කරු රැකියාවක් කරන පියකු සහ විදේශ ගතව ගෘහ සේවා රැකියාවක් කර මුදල් උපයාගත් මවක ගෙන් යුත් පවුලක් විසින් මෙම පාසල සඳහා රුපියල් 12000/= පමණ වටිනා පරිගනකයක් පරිත්‍යාගකිරීමයි.  

මෙහි දී එම මවගෙන් මෙම පරිත්‍යාගය පිළිබඳ කරුණුවිමසීමේ දී ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ තම දරුවා වෙනත් පාසලකට යාමට සිදුවූවා නම් ඇයට මසකට ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 1200/=ක් පමණ වැය කිරීමට සිදුවන බවත් , වසරක දී රුපියල් 12000/= පමණ වැය කිරීමට සිදුවන බවත්ය. එබැවින් එම මුදල පරිගනකයක් මිළ දී ගැනීම සඳහා පරිත්‍යාග කර තම දරුවාට මෙන්ම අනෙකුත් දරුවන්ට ද එමගින් අධ්‍යාපනය ලබා දීමට ඉඩසලසා දීම තමාගේ අරමුණ බව පැවසූ ඇය ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් නිහතමානීව සතුටුවන බව ද ප්‍රකාශ කලේය.

මෙවැනි දූර දර්ශී අදහස් ඇති ග්‍රාමීය ජනතාවක් මෙම පාසල හා සම්බන්ධවී සිටීම මෙම පාසල තුල හන්තාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනය කරමින් ප්‍රාථමික අධ්‍යපනය සඳහා දායකත්වය සැපයීමට ප්‍රධාන කරුණක් විය. තවත් සමහර දෙමාපියන් දිවා කාලයේ තම එදිනෙදා සාමන්‍ය කම්කරු රැකියාව කර පසුව රාත්‍රිකාලයේ නිදිමරමින් පාසල් ගොඩනැඟිලි හා භාණ්ඩ සංවර්ධනය කිරීමට කැපවනු දැක ගත හැකිවිය.

පාසලේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 15 දෙනෙකු වූ අතර විදුහල්පති තුමා සහ 1ශ්‍රේණය භාර ගුරු තුමිය සමඟ ඉංග්‍රිසි විෂය සඳහා ගුරුතුමියක් ද සිටියහ. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සඳහා හන්තාන අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග භාවිත කල පළමු දින අපට විශේෂ සිදුවීම් කීපයක් දැකබලා ගැනීමට හැකිවිය.එක් පරිගනකයක් තිබූබැවින් එදින හබරාදූව කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලයට අයත්ව තිබූ "මල්ටිමීඩියා" ප්‍රොජෙක්ටරය ආධාර කරගනිමින් දරුවනට මෙම අධ්‍යාපනික මෘදු කාංග මගින් විෂයට අදාල සංකල්ප ගොඩනැංවීම සිදුකරනු ලදී.එදින වර්ණ හදුනා ගැනීම යන සංකල්පය සංවර්ධනයට හන්තාන අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග භාවිතා කරන ලදී

මෙහි දී වෙනත් අවස්ථාවන්ට සාපේක්ෂව දරුවන් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් පාඩමට සහභාගිවීම දක්නට ලැබුණි, ඉතාමත් විනෝදාත්මක ආකාරයෙන් දරුවන් පාඩමට සම්බන්ධවන අයරු දක්නට ලැබුණි. මෙම අවසථාවේ දී ගුරු තුමියගෙන් වරින් වර මෙම මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමට ඹවුනට ද අවස්ථාව ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලීම් කරනු දැකගත හැකිවිය. එය මෙම අවස්ථාවට සහභාගීවු දෙමාපියන් , හබරාදුව අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමන් ,විදුහල්පති තුමන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් ගේ නෙත් වලින් සතුටු කදුළු හැළුනු දසුනක් විය.  

වෙනදා දිවා ආහාර වේල ආසන්නයේ දී "බඩගිනියි.....බඩගිනියි...” පවසන ලමුන් එමවේලාව පසු වුවද ඒ සඳහා දරුවන්ගේ අවධානයක් නොවී පාඩම සඳහා යෙමුවී සිටීම විශේෂ සිදුවීමක් විය.

තවද වෙනත් අවස්ථාවලට සාපේක්ෂව මෙම මෘදුකාංග භාවිතය තුලින් විෂය සංකල්ප ලබාදීම ඉතාමත් පහසු බව පංතිය භාර ගුරු තුමිය ද පැවසීය. තවද එදින දරුවන් පාසලෙන් බැහැර යන වේලාව පසුවීත් දරුවන් පංතියේ රැඳී සිටිනු දැකගත හැකිවිය.ප්‍රධාන වශයෙන් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක් පාසල් පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක වන බැවින් තනි පරිගනකයක් සහ "මල්ටිමීඩියා" ප්‍රොජෙක්ටරයක් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ. එබැවින් අඩුතරමින් ළමුන් හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සඳහාවත් එක් පරිගණකයක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍යය. අඩු ආදායම් ලාභීන් බහුතරයක් වෙසෙන මෙවැනි ප්‍රදේශවල පාසල් සඳහා දෙමාපියන්ට සහ ප්‍රදේශවාසීන්ට එම අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරදීමේ හැකියාවක්ද නොමැත. එබැවින් මෙවැනි පාසල් සඳහා අනුග්‍රාහකයන් ගේ දායකත්වය ඉතාමත් වැදගත් තැනක් ගනී .

පාසල් අධ්‍යාපනය ගුණාත්මක ලෙස සංවර්ධනය කිරීම රටේ සංවර්ධනයට මහත් පිටුවහලක්වේ . එබැවින් හන්තාන ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්තිය යොදා ගනිමින් තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය සංවර්ධනය කරමින් රටේ ජනතාව සවිබල ගැන්වීම හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රජාවේ අරමුණයි. මෙම අරමුණ වෙනුවෙන් ඔබ අප හා එක්වෙනු ඇතයි අප උදක්ම බලාපොරොත්තුවෙමු. එන්න ඒ දරුවන්ට අනාගත ලෝකයට පිවිසීමට සහය වන්න...


වලපනේ, දෙකටන, මැදවච්චිය ප්‍රදේශ තුළ ඇති පාසැල් තුනක් තුළ ද හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රජාවෙන් බලගැන්වෙන පරිගණක විද්‍යාගාර නිමැවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවති.  ගමේ දරුවන්ට තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් අකුරු කරන්න අත්වැලක් දීමට ඔබට ද අවස්ථාව ඇත.


හන්තාන පාසැල් පරිගණක විද්‍යාගාර ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඔබත් අදම එක්වන්න.

විඩියෝව සඳහා සැබඳිය:  http://www.youtube.com/watch?v=zTN-6e0Sa_Q

Monday, February 20, 2012

Your Language! Your Freedom! preserve it for the next generation!!“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart”

-- Nelson Mandela

I just want to show how you could join the 2012 International Mother Language Day by celebrations by contributing to a FOSS project with your friends and relatives.
In this century ICT plays manor role in  various fields including education sector. There are many tools have been localized but most of them not let you in to the project to contribute as a localizer. So where you could contrinute to a softwrae on behalf of your own language or community?
Free and Open Source Software (FOSS) projects let you to enable local language support on behalf of your community. More over FOSS is the best solution in terms of sustainability when we considering ICT literacy programs.

Firefox (www.firefox.com)
Worlds best Open Source web browser in the internet world. It also running on   Windows, Linux or MAC and also the default browser of GNU/Linux systems.
Firefox comes with more than 70 language support which powered by hundreds of volunteers localizers around the world.
LibreOffice (www.libreoffice.org)

LibreOffice is the power-packed free, libre and open source personal productivity suite for Windows, Macintosh and GNU/Linux, that gives you six feature-rich applications for all your document production and data processing needs: Writer, Calc, Impress, Draw, Math and Base.

Gnome Desktop (www.gnome.org)


Gnome is one of the most popular Desktop among the GNU/Linux users, which use as the default desktop of Fedora, Debian, CentOS, RHEL, etc


https://live.gnome.org/TranslationProject/ContributeTranslations

Sugar Desktop (www.sugarlabs.org)

The award-winning Sugar Learning Platform promotes collaborative learning through Sugar Activities that encourage critical thinking, the heart of a quality education. Designed from the ground up especially for children, Sugar offers an alternative to traditional “office-desktop” software.
 
Sugar is the core component of a worldwide effort to provide every child with equal opportunity for a quality education. Available in 25 languages, Sugar’s Activities are used every school day by almost two-million children in more than forty countries.
Originally developed for the One Laptop per Child XO-1 netbook, Sugar runs on most computers. Sugar is free/libre and open-source software. 
http://translate.sugarlabs.org

KDE Desktop (www.kde.org)
The KDE Community is an international technology team dedicated to creating a free and user-friendly computing experience, offering an advanced graphical desktop, a wide variety of applications for communication, work, education and entertainment and a platform to easily build new applications upon.Fedora (fedoraproject.org)


Fedora is a fast, stable, and powerful operating system for everyday use built by a worldwide community of friends. It's completely free to use, study, and share.Debian (debian.org)

Debian is a free operating system (OS) for your computer. An operating system is the set of basic programs and utilities that make your computer run.


Its your responsibility...
According to the UNESCO nearly half of the more than 6,000 languages spoken in the world could die out by the end of the century.
Just check out each project listed above and feel free to join us to bring your language to forward by enabling your local language support via a true community based project.

"The language of our thoughts and our emotions is our most valuable asset. Multilingualism is our ally in ensuring quality education for all, in promoting inclusion and in combating discrimination. "

Irina Bokova, Director-General of UNESCOFor the 13th time the UNESCO celebrate the 2012 International Mother Language Day 'Mother tongue instruction and inclusive education'.

The date represents the day in 1952 when students demonstrating for recognition of their language, Bangla, as one of the two national languages of the then Pakistan, were shot and killed by police in Dhaka, the capital of what is now Bangladesh.
 

Wednesday, February 15, 2012

FOSS Session at Deyata Kirula, a success!

Free and Open Source Software awareness lecture series organized by ICTA and Hanthana Linux community in line with Deyata Kirula 2012 education and trade exhibition was conducted ICTA stall on 7th and 8th of February.

A gift from the ICTA 

A lot of people participated at this event and the feedback was highly positive.

Participants consisted of students, teachers, parents and employees from the government and private sectors.

During the session, teachers got the chance to do a short lessons to their students using the education software in Hanthana Linux. At that point teachers were successful in getting used to the software during a short period of time of like 2 minutes and conducting the lesson to their students.

 
A school teacher (who visit the ICTA stall) conducting a small session on chemistry using Kalzium application to the audience

ICTA presented the students with prizes like shool bags and pens and refreshments were offered . Further, ICTA distrubuted the Hanthana Linux 15.5 LiveDVD free of charge.

Although it was scheduled to conduct only three sessions a day, a new session had to be started just after a session driven by the enthusiasm of the students and parents on Free and Open Source Software awareness lecture series.

Two winner of the TuxMath game (a mathematical game)

Information Technology Branch of Ministry of Education also in their stall introduced Free and Open Source Software for the second time throughout the exhibition.

Hanthana community pays the gratitude to Mr. Bandula Ranathunga who supported at the very first step to join Deyata Kirula exhibition, Ministry of Information Technology, team from ICTA, Mr. Athula Pushpakumara, Mr. Wasantha Deshapriya, Mr. Mahesh Kuragama, Mr. Priyanka without whom this won't be a reality and finally to Mr. Sujith Jayasooriya who coordinated and supported Hanthana community.


Discussing.. what is the answer?

No matter its day or night.. all the FOSS sessions flooded by the parents, kids, etc

දැයට කිරුල ප්‍රදර්ශනයේදි නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග සඳහා උණුසුම් ප්‍රතිචාර!

දැයට කිරුළ 2012 අධ්‍යාපන සහ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතනය සහ හන්තාන ලිනක්ස් ප්‍රජාව එක්ව සංවිධානය කළ නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග පිළිබඳ දැණුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් මාලාව පෙබරවාරි මස 7 සහ 8 දෙදෙන තුළ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතනයේ ප්‍රදර්ශන කුටිය තුළ දි සිදු කරන ලඳි.

 
ICTA ආයතනයෙන් තෑග්ගක්..

මේ සඳහා අති විශාල පිරිසක් එක් වූ අතර සහභාගි වුවන්ගෙන් උණුසුම් ප්‍රතිචාර ලැබුණි.
පාසල් ළමුන්, ගුරුවරු, දෙමාපියන් මෙන්ම රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශවල රැකියාවන්හි නියුතු කොටස් මෙම වැඩසටහන සමඟ එක් විය.

මෙම වැඩසටහන අතර තුළ දි පාසැල් ගුරුවරුන් සඳහා හන්තාන ලිනක්ස් පද්ධතියේ ඇති අධ්‍යාපනික මෘදුකාංග භාවිතයෙන් කෙටි පාඩමක් තම පාසැල් දරුවන්ට කිරීමටද අවකාශ ලබා දීම විශේෂත්වයකි. එහිදි එම මොහොතේ විනාඩි 2ක් පමණ කාලයකදි අදාල මෘදුකාංගය භාවිතයට හුරුවීම මඟින් පාසැල් දරුවන්ට කෙටි පාඩමක් කිරීමට පාසැල් ගුරුවරු සමත් වූහ.
ප්‍රදර්ශනකුටියට පැමිණි පාසැල් ගුරුවරයෙක් පැමිණ සිටි පාසල් ළමුන් ඇතුලු පිරිසට Kalzium මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ කෙටි පාඩමක් කරමින්...

පාසැල් දරුවන් සඳහා පාසැල් පොත් බෑග්, පෑන් වැනි තිලිණ මෙන්ම කෙටි සංග්‍රහයක් ලබා දීම ද ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතනය විසින් සිදු කරන ලදි. එමෙන්ම හන්තාන ලිනක්ස් 15.5 DVD තැටි නොමිලේ බෙදා දීමද ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතනය විසින් සිදු කරන ලදි.

දිනකට වැඩසටහන් 3 ක් පමණ කළ හැකි යැයි මුලින් සැලසුම් කළ ද, එක් වැඩසටහනක් අවසන් වෙත්ම තවත් වැඩසටහනක් ඇරඹීමට සිදු වුයේ පසල් සිසුන් සහ ප්‍රදර්ශනයට පැමිණි දෙමාපියන්ගේ නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග පිළිබඳ හදුන්වා දුන් වැඩසටහන් සඳහා තිබූ උනන්දුව නිසා වෙනි.ගණිතමය ගැටලු ඇසුරෙන් නිමවා ඇති TuxMath ක්‍රීඩාවෙන් ජයගත් පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙක්..

තවද, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ශාඛාවද තම ප්‍රදර්ශනය කුටිය හරහා දෙවන වරටත් නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංග හදුන්වා දීම මුළු ප්‍රදර්ශන කාලය පුරාම සිදු කරන ලදි.
දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනය සඳහා එක් වීමට මූලික අවදියේදි සහාය දුන් බන්දුල රණතුංග මහතාටත්, තොරතුරු තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශයටත්, මෙම සියලු කාර්යයන් සාරථක කර ගැනීම උදෙසා උරදුන් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ආයතනයේ අතුල පුෂ්පකුමාර, වසන්ත දේශප්‍රිය, මහේෂ් කූරගම, මලිත්, කසුන්, ප්‍රියන්ක සහ හන්තාන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සියලු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරමින් හන්තාන ලිනක්ස් කණ්ඩායමෙ සහායට එක් වූ සුජිත් ජයසූරිය මිතුරාටත් හන්තාන ප්‍රජාවේ නොමද ස්තුතිය පිරි නැමේ.
පැණයකට පිළිතුරු සොයමින්..


රැයක් දවාලක් නොමැතිව නිදහස් සහ විවෘත කේත මෘදුකාංග පිළිබඳ වැඩසටහන් සඳහා අති විශාල ඉරිසක් එක් ව සිටි අයුරු